• 1. מקום עריכת הפעילות: מתחמי המכירה של כלמוביל טרייד-אין בע"מ (להלן – "כט"א") או כפי שתקבע כט"א מזמן לזמן או כפי שתקבע כלמוביל בע"מ (להלן: "כלמוביל") מזמן לזמן.
 • 2. תיאור הפעילות וכלי הרכב: מכירת רכבים משומשים המוצעים למכירה על-ידי כט"א .
 • 3. כללי
  • 3.1. כט"א שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נהליה, לשנות את מחיר כלי הרכב בכל עת בלא הודעה מראש לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • 3.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
  • 3.3. רישומי כט"א ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים לפעילות כט"א ו/או לתקנון זה ו/או ללקוחות כט"א בכל צורה שהיא.
  • 3.4. הענקת מימון, ככל שתוענק (לרבות אך מבלי לגרוע שיעורי הריבית) כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של חברת כלמוביל פתרונות מימון בע"מ ובכפוף לחתימת הסכם מימון כמקובל אצלה.
  • 3.5. אפשרות לטרייד-אין כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של כט"א ובהתאם למקובל בה ובכפוף לחתימת הסכם טרייד-אין בנוסח הנהוג בכט"א.
  • 3.6. במידה ותוענק אחריות לרכב על-ידי כט"א בכפוף לנהליה כמפורט בנספח המצ"ב ולשיקול דעתה הבלעדי, אחריות זו ניתנת למנוע הרכב ולתיבת ההילוכים בלבד, והכל בהתאם לתנאי תעודת האחריות של כט"א. למען הסר ספק, נהלי כט"א עשויים להתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של כט"א. מובהר כי מימוש האחריות על-ידי הלקוח כפוף לתשלום השתתפות עצמית בהתאם למקובל בכט"א.
  • 3.7. למען הסר ספק, מובהר כי כל מחירי המבצע המפורסמים בפרסומים השונים, ככל שמפורסמים, מתייחסים לעסקת מזומן ללא טרייד-אין וללא מימון.
  • 3.8. במידה ויוענקו פריטי אבזור לרכב - מובהר כי סוגי/דגמי/תוצרת הפריטים הניתנים במסגרת האבזור הינם בהתאם למקובל בכט"א ובכפוף לשיקול דעתה.
  • 3.9. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לתקנוני כט"א האחרים יגברו ההוראות המרבות את זכויותיה של כט"א.
 • 4. במקרה של מבצע יחולו גם ההוראות הבאות (בנוסף להוראות לעיל):
  • 4.1. כט"א שומרת לעצמה את הזכות לקצר ו/או להאריך ו/או לבטל את המבצע בכל עת בלא הודעה מראש.
  • 4.2. זכאים להשתתף במבצע אך ורק לקוחות פרטיים בלבד.
  • 4.3. אין כפל מבצעים. למען הסר ספק, פרט למפורט במפורש בפרסומי המבצע, לא תינתנה הטבות כלשהן מכל מין וסוג שהוא (לרבות במפורש, אך מבלי לגרוע, הנחת מחיר על הרכב הנמכר שבמבצע ו/או הטבת מימון ו/או מתן אבזור/מתקון ו/או הטבות מבצעים אחרים וכיו"ב) אלא בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של כט"א.

הערות כלליות:

 • 1. האחריות ניתנת ללקוח פרטי בלבד.